Včasné varovanie pred vznikom požiaru

Pod pojmom EPS rozumieme protipožiarne signalizácie a senzory, ktoré zaznamenávajú požiar alebo dym v budovách. Systém má teda za úlohu sledovať a vyhodnocovať riziko vzniku požiaru a poskytnúť včasné varovanie.

Zrealizujeme vám kompletnú montáž a uvedenie do prevádzky rôznych druhov snímačov. To čo snímač zachytí následne vyhodnocuje ústredňa, ktorá má za úlohu lokalizovať miesto, ktoré môže ohroziť objekt. Ak systém vyhodnotí hrozbu, aktivujú sa príslušné systémy a zariadenia.

Prepojenie s HSP

EPS - elektronická požiarna signalizácia je aktívne prepojená s HSP - hlasovou požiarnou signalizáciou. Okrem toho má schopnosť spolupracovať s kamerovým systémom objektu.